Bài tập nguyên lý kế toán tổng hợp

Đối với nguyên lý kế toán, bạn làm càng nhiều bài tập thì khả năng hiểu và nhớ nhanh sẽ càng tốt. Bài viết dưới đây, Kế toán NewTrain sẽ chia sẻ với các bạn một số bài tập nguyên lý kế toán mới nhất.

>>> Xem thêm: Nên học kế toán tổng hợp hay kế toán doanh nghiệp

Bài 1: Cho tình hình tài sản và nguồn vốn tại một đơn vị vào ngày 31/12/N như sau (đơn vị : 1.000 đồng)

Nội dung Số tiền Nội dung Số tiền
Máy móc thiết bị 4.500 Nguồn vốn đầu tư XDCB 370
Nguồn vốn kinh doanh 8.895 Phải trả người bán 195
Nguyên vật liệu 370 Phải thu khách hàng 255
Tạm ứng cho CNV 35 Thành phẩm 310
Công cụ, dụng cụ 120 Sản phẩm dở dang 90
Nhà cửa 1.900 Phải thu khác 140
Lợi nhuận chưa phân phối 150 Phải trả khác 160
Phải trả CNV 60 Các khoản đi vay 190
Tiền mặt tại quỹ 435 Quỹ đầu tư phát triển 185
Tiền gửi ngân hàng 640 Quỹ khen thưởng, PL 120
Thuế phải nộp NS 120 Quyền sử dụng đất 1.650

Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn của đơn vị kế toán.

Tổng hợp bài tập nguyên lý kế toán
Tổng hợp bài tập nguyên lý kế toán

Bài 2: Cho tình hình tài sản và nguồn vốn tại một đơn vị vào ngày 31/3/N như sau:(đơn vị : 1.000 đồng)

 Nội dung Số tiền Nội dung Số tiền
Vay ngắn hạn 45.000 Các khoản đi vay 196.000
Máy móc thiết bị 480.000 Nguồn vốn kinh doanh 1.120.000
Phải trả người bán 10.000 Nhà kho 150.000
Tạm ứng 6.000 Vật liệu phụ 11.000
Phải trả CNV 3.000 Thành phẩm X
Cầm cố, Thế chấp, Ký cược, ký quỹ 3.000 Phương tiện vận tải 200.000
Sản phẩm dở dang 54.000 Nhà xưởng SX 300.000
Nguyên vật liệu chính 62.000 Các khoản phải trả khác 3.000
Phải thu của khách hàng 3.000 Công cụ 21.000
Tiền mặt 12.000 Lãi chưa phân phối 27.000
Tiền gửi ngân hàng 40.000 Hàng đang đi trên đường 12.000

Yêu cầu: Phân loại tài sản và nguồn vốn của đơn vị kế toán. Tìm giá trị của X

Bài 3: Cho tình hình tài sản và nguồn vốn tại một đơn vị vào ngày 30/6/N như sau:(đơn vị : 1000 đồng)

Nội dung Số tiền Nội dung Số tiền
Máy móc thiết bị 600.000 Cầm cố, Thế chấp, Ký cược, ký quỹ 22.000
Nguồn vốn kinh doanh 900.000 Phải trả người bán 10.000
Nguyên vật liệu 100.000 Phải thu khách hàng 15.000
Tạm ứng cho CNV 500 Thành phẩm 40.000
Công cụ, dụng cụ 20.000 Sản phẩm dở dang 15.000
Nhà cửa 180.000 ứng trước cho người bán 5.000
Lợi nhuận chưa phân phối 15.000 Khách hàng ứng trước 5.000
Phải trả CNV 6.000 Vay ngắn hạn 15.000
Tiền mặt tại quỹ 13.500 Quỹ đầu tư phát triển 10.000
Tiền gửi ngân hàng 100.000 Quỹ khen thưởng PL 2.000
Thuế phải nộp NS 18.000 Quỹ dự phòng tài chính 20.000
Nguồn vốn XDCB 50.000 Vay dài hạn 60.000

Yêu câu: Phân loại tài sản và nguồn vốn của đơn vị kế toán.

Bài 3: Trích tài liệu tại một doanh nghiệp trong tháng 6/N: Tiền gửi ngân hàng tồn đầu tháng 200.000.000đ

Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

 1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 20.000.000đ
 2. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 30.000.000đ
 3. Nhập kho nguyên vật liệu trả bằng tiền gửi ngân hàng 35.000.000đ
 4. Gửi tiền mặt vào ngân hàng 40.000.000đ
 5. Trả lương cho công nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng 50.000.000đ

Yêu cầu:

 1. Phân tích và định khoản các nghiệp vụ trên
 2. Hãy mở, ghi và khóa tài khoản chữ T “tiền gửi ngân hàng”

Bài 4: Trích tài liệu tại một doanh nghiệp trong tháng 6/N: Tiền mặt tồn quỹ đầu tháng 60.000.000đ

Trong tháng phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

 1. Dùng tiền mặt 50.000.000đ để mở tài khoản ở ngân hàng
 2. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 45.000.000đ
 3. Thu tạm ứng của nhân viên bằng tiền mặt 3.000.000đ
 4. Chi tiền mặt trả nợ cho người bán 15.000.000đ
 5. Vay ngắn hạn của ngân hàng để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ
 6. Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên 40.000.000đ

Yêu cầu:

 1. Phân tích và định khoản các nghiệp vụ trên
 2. Hãy mở, ghi và khóa tài khoản chữ T “tiền gửi ngân hàng”

Bài 5: Trích tài liệu tháng 6/N của một doanh nghiệp sản xuất:

Số dư đầu kỳ của tài khoản phải trả người bán là 20.000.000đ

Trong kỳ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

 1. Mua hàng hóa nhập kho chưa trả tiền cho người bán 30.000.000đ
 2. Vay ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ
 3. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ
 4. Mua tài sản cố định hữu hình chưa trả tiền cho người bán 50.000.000đ

Yêu cầu:

 1. Phân tích và định khoản các nghiệp vụ trên
 2. Hãy mở, ghi và khóa tài khoản chữ T “phải trả người bán”

Bài 6: Trích tài liệu tại một doanh nghiệp sản xuất thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ  trong tháng 5/N: (đvt: 1.000đ)

 1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 80.000
 2. Vay ngân hàng trả nợ người bán 60.000
 3. Người mua trả nợ bằng tiền mặt 40.000
 4. Chi tiền mặt vay trả nợ ngân hàng 15.000
 5. Mua và nhập kho hàng hóa chưa thanh toán cho người bán 110.000, trong đó giá trị hàng hóa 100.000, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 10.000
 6. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 50.000
 7. Mua hàng hóa nhập kho giá mua 220.000 trong đó thuế đầu vào được khấu trừ 20.000, Số hàng hóa trên đã trả bằng tiền mặt 15.000 còn 205.000 chưa thanh toán.
 8. Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản cố định hữu hình giá trị 500.000
 9. Chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên 50.000
 10. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 35.000

Yêu cầu: Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

>>> Chi tiết xem tại: Khóa học nguyên lý kế toán 

Mọi thắc mắc các bạn xin để lại comment bên dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp với Trung tâm đào tạo NewTrain theo thông tin sau:

Trung tâm đào tạo NewTrain

Hotline: 098.721.8822

Fanpage: Kế Toán Newtrain –  Địa Chỉ Số 1 Về Đào Tạo Kế Toán Thực Tế

Email: daotao.newtrain@gmail.com

Trung tâm đào tạo NewTrain chúc các bạn thành công!

0/5 (0 Reviews)
One thought on “Bài tập nguyên lý kế toán tổng hợp
 1. Pingback: Phân biệt tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp - Đào tạo NewTrain

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

098.721.8822
098.721.8822
Chat Facebook
Chat Facebook
Chat Zalo
Chat Zalo
Liên hệ
Liên hệ