Văn bản pháp luật quy định về chế độ kế toán, thuế và hóa đơn trong kế toán tổng hợp 

Một trong những yếu tố tiên quyết để trở thành kế toán tổng hợp giỏi đó là bạn phải nắm vững các văn bản pháp luật quy định về kế toán tổng hợp, những quy định như thuế, hóa đơn… bạn đều cần nắm thật rõ.

Ở bài viết sau, trung tâm đào tạo NewTrain xin tổng hợp lại toàn bộ các văn bản pháp lý hiện hành 2019 mà kế toán cần phải biết để giúp bạn luôn vững chắc trong những ngày làm nghề.

Những văn bản pháp luật quy định kế toán tổng hợp cần biết
Những văn bản pháp luật kế toán cần biết

 

 

1. Các văn bản pháp luật quy định về luật và chế độ kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp

1.1. Luật doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2014: số 68/2014/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014, hiệu lực thi hành 01/07/2015.

1.2. Luật kế toán

Luật kế toán 2015: số 88/2015/QH13 được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, hiệu lực thi hành từ 01/01/2017.

1.3. Chế độ kế toán

 • Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp: được ban hành ngày 22/12/2014, hiệu lực từ 01/01/2015.
 • Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa: được ban hành ngày 28/06/2016, có hiệu lực từ 01/01/2017.

1.4. Chuẩn mực kế toán

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được Bộ tài chính ban hành qua 5 đợt với 26 chuẩn mực như sau:

 • Đợt 1 ban hành 04 chuẩn mực:
Tên Chuẩn mực Số chuẩn mực Quyết định ban hành Thông tư hướng dẫn
Hàng tồn kho 02 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007
Tài sản cố định hữu hình 03
Tài sản cố định vô hình 04
Doanh thu và thu nhập khác 14

 

 • Đợt 2 ban hành 6 chuẩn mực:
Tên Chuẩn mực Số chuẩn mực Quyết định ban hành Thông tư hướng dẫn
Chuẩn mực chung 01 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007
Thuê tài sản 06
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái 10
Hợp đồng xây dựng 15
Chi phí đi vay 16
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 24

 

 • Đợt 3 ban hành 6 chuẩn mực:
Tên Chuẩn mực Số chuẩn mực Quyết định ban hành Thông tư hướng dẫn
Bất động sản đầu tư 05 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007
Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh 08
Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết 07
Trình bày báo cáo tài chính 21
Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con 25
Thông tin về các bên liên quan 26

 

 • Đợt 4 ban hành 6 chuẩn mực
Tên Chuẩn mực Số chuẩn mực Quyết định ban hành Thông tư hướng dẫn
Thuế thu nhập doanh nghiệp 17 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006
Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự 22
Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 23
Báo cáo tài chính giữa niên độ 27
Báo cáo bộ phận 28
Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán 29

 

 • Đợt 5 ban hành 4 chuẩn mực kế toán:
Tên Chuẩn mực Số chuẩn mực Quyết định ban hành Thông tư hướng dẫn
Hợp nhất kinh doanh 11 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006
Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng 18
Hợp đồng bảo hiểm 19
Lãi trên cổ phiếu 30

 

1.5. Luật lao động – BHXH

 • Bộ Luật lao động 2012: số 10/2012/QH13 ban hành 18/06/2012, hiệu lực từ 01/05/2013.
 • Nghị định 05/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động: ban hành ngày 12/01/2015.
 • Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành Nghị định số 05/2015/NĐ-CP về luật lao động: ban hành ngày 16/11/2015.
 • Luật Bảo hiểm xã hội 2014: số 58/2014/QH13 ban hành 20/11/2014, hiệu lực từ 01/01/2016.
 • Luật Việc làm 2013: số 38//2013/QH13 ban hành 16/11/2013, hiệu lực 01/01/2015.
 • Nghị định 115/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành luật BHXH 58/2014/QH13: ban hành ngày 11/11/2015.
 • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn nghị định 115/2015/NĐ-CP thi hành một số điều của luật BHXH: ban hành ngày 29/12/2015.
 • Quyết định số 959/QĐ-BHXH Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: ban hành ngày 09/09/2005.
 • Quyết định số 166/QĐ-BHXH Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, ban hành 31/01/2019, có hiệu lực từ 01/05/2019.

2. Các văn bản pháp luật quy định về thuế trong kế toán tổng hợp

2.1. Luật quản lý thuế

 • Luật Quản lý thuế 2006: số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, có hiệu lực 01/07/2007, hết hiệu lực từ 01/07/2020.
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Quản lý thuế (hay còn gọi là Luật quản lý thuế sửa đổi 2012): số 21/2012/QH13 ban hành 20/11/2012.
 • Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế (hay còn gọi là Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt là Luật quản lý thuế sửa đổi 2016): Số 71/2014/QH13 ban hành 26/11/2014.
 • Luật Quản lý thuế 2019: số 38/2019/QH14 ban hành 13/06/2019, hiệu lực từ 01/07/2020.
 • Nghị định 83/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý thuế: ban hành 22/07/2013.
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ: ban hành 06/11/2013.
 • Thông tư 06/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34A Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại khoản 10 Điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC): ban hành 20/01/2017.
 • Thông tư 79/2017/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung tiết B1 điểm B khoản 4 điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật Quản lý thuế:  ban hành ngày 01/08/2017.
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC Sửa đổi một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/02/2013, thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế: ban hành  25/08/2014 hiệu lực 01/09/2014.
 • Thông tư 151/2014-TT-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế: ban hành ngày 10/10/2014 hiệu lực từ 15/11/2014.
 • Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ: ban hành 27/02/2015.

2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008, hiệu lực 01/01/2009
 • Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013, văn bản hợp nhất với luật thuế TNDN số 14/VBHN-VPQH ngày 11/12/2014 
 •  Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN
 • Thông tư 78/2014-TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 218
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2215 hướng dẫn chi tiết về Thuế TNDN tại nghị định số 12/2015 NĐ-CP
 • Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC 14/09/2015 hướng dẫn thi hành  Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

2.3. Thuế giá trị gia tăng

 • Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008, hiệu lực từ 01/01/2009
 • Luật thuế GTGT sửa đổi số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013 
 • Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013, thi hành từ 01/01/2014
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, hiệu lực 01/01/2014 hướng dẫn luật thuế GTGT, thay thế thông tư 06/2012/TT-BTC, thông tư 65/2013/TT-BTC
 • Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

2.4. Thuế thu nhập cá nhân

 • Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007, hiệu lực 01/01/2009
 • Luật thuế TNCN sửa đổi số 26/2012/QH13 ngày 22 /11/2012 (bản hợp nhất với luật số 04), hiệu lực 01/07/2013
 • Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ban hành 27/06/2013 quy định 1 số điều chi tiết luật thuế TNCN
 • Thông tư 84/2008-TT-BTC ngày 30/9/2008 Hướng dẫn thi hành 1 số điều luật thuế TNCN
 •  Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, hiệu lực từ 01/10/2013 hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN, nghị định số 65
 • Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015, hiệu lực từ 30/07/2015, áp dụng cho kỳ tính thuế TNCN từ 2015 trở đi

2.5. Thuế nhà thầu

 • Thông tư 103/2014/TT-BTC ban hành ngày 06/08/2014 hiệu lực 01/10/2014

2.6. Thuế môn bài

 • Thông tư 96/2002/TT-BTC ban hành ngày 24/10/2002
 • Nghị Định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2017, quy định về lệ phí môn bài
 • Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn NĐ số 139/2016/NĐ-CP

2.7. Hoàn thuế

 • Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 1/7/2011 – quy trình hoàn thuế
 • Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về hoàn thuế GTGT

3. Các văn bản pháp luật quy định về giao dịch và hóa đơn về kế toán tổng hợp

3.1. Giao dịch điện tử

 • Thông tư số 35/2013/TT-BTC ban hành ngày 1/4/2013 giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
 • Thông tư số 110/2015/TT-BTC ban hành ngày 28/07/2015 Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

3.2. Hóa đơn

 • Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 11 năm 2002
 • Nghị định 51/2010/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2010 thay thế nghị định 89
 • Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 hướng dẫn thi hành NĐ 51/2010/NĐ-CP
 • Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 08/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC
 • Thông tư số 64/2013/TT-BTC Ngày 15 tháng 05 năm 2013 hiệu lực từ 01/07/2013 thay thế Thông tư 153 và Thông tư 13/2011/TT-BTC
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010 và nghị định 04/2014, bãi bỏ thông tư 64/2013 hiệu lực từ ngày 01/06/2014
 • Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 sửa đổi một số điều của thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC về thông báo phát hành hóa đơn.
 • Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hiệu lực từ 01/11/2018
 • Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hiệu lực từ 14/11/2019

3.3. Xử phạt vi phạm hành chính – hóa đơn

 • Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ban hành ngày 26/09/2013 về giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 • Thông tư số 10/2014/TT-BTC ban hành ngày 17/1/2014 về hóa đơn
 • Thông tư 176/2016/TT-BTC ban hành ngày 31/10/2016 xử phạt vi phạm về hóa đơn sửa đổi một số điều của thông tư số 10/2014/TT-BTC
 • Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/10/2013 về thuế & cưỡng chế
 • Thông tư số 215/2013/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2013 cưỡng chế
 • Thông tư 166/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/11/2013 về thuế

4. Các văn bản pháp luật quy định khác về kế toán tổng hợp

4.1. Tiền mặt

 • Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 quy định về giao dịch tiền mặt
 • Thông tư số  09/2015-TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp tại điều 6 của  nghị định số 222/2013/NĐ-CP

4.2. Công đoàn

 • Luật công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/06/2012 hiệu lực ngày 01/01/2013
 • Quyết định 171/QĐ-TLĐ ngày 9/1/2013 Quy định về thu chi, quản lý tài chính công đoàn.

4.3. Các vấn đề khác về kế toán và thuế

 • Thông tư số 45/2013/TT-BTC ban hành ngày 25/4/2013 về Tài sản cố định
 • Thông tư 228/2009-TT/BTC ngày 07/12/2009  hướng dẫn trích lập các khoản dự phòng, hiệu lực thi hành từ  21/01/2010
 • Thông tư 89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013 sửa đổi thông tư 228/2009/TT-BTC hiệu lực 26/07/2013
 • Thông tư 10/2012 quy định về ăn ca
 • Thông tư 97/2010/TT-BTC: quy định về công tác phí
 • Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 về Chênh lệch tỷ giá

Như vậy, có thể thấy khối lượng kiến thức về các văn bản pháp luật mà kế toán tổng hợp cần phải biết là rất lớn. Để có thể nắm rõ và áp dụng đúng những quy định về thuế, chế độ kế toán, hóa đơn, các bạn kế toán viên cần tìm hiểu thật kỹ càng, tránh sai sót dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

Trung tâm đào tạo kế toán NewTrain với đội ngũ giảng viên là các kế toán trưởng lâu năm, cùng với chính sách hỗ trợ linh động online 24/7, luôn sẵn sàng giải đáp mọi vướng mắc liên quan đến công việc kế toán của các bạn.

Mời các bạn tham khảo khóa học kế toán thuế chuyên sâu của chúng tôi tại đây: Khóa học kế toán thuế chuyên sâu

Hoặc liên hệ để được tư vấn, hỗ trợ:

Chúc các bạn thành công!

0/5 (0 Reviews)

Avatar

Tốt nghiệp cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán Học viện Ngân hàng. Với niềm đam mê và yêu thích giảng dạy, mình thi tuyển làm giảng viên khoa Kế toán trường Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản và theo đuổi công việc giảng dạy gần 10 năm nay. Mình luôn trau dồi, tìm hiểu những phương pháp giảng dạy cô đọng, dễ hiểu nhất giúp học viên của mình không mất nhiều thời gian mà vẫn tích lũy được những kiến thức quan trọng.

One thought on “Văn bản pháp luật quy định về chế độ kế toán, thuế và hóa đơn trong kế toán tổng hợp 
 1. Pingback: Văn bản pháp luật quy định về chế độ kế toán, thuế và hóa đơn trong kế toán tổng hợp  – Trung tâm đào tạo Kế toán NewTrain

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện
Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo