Kế toán tổng hợp thành phẩm: Tìm hiểu về vị trí công việc

Kế toán tổng hợp thành phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh, đòi hỏi doanh nghiệp phải có một bộ phận kế toán giỏi, nắm chắc nghiệp vụ, phản ánh chính xác tình hình nhập xuất tồn kho thành phẩm, hạch toán đầy đủ giá vốn, doanh thu từ thành phẩm. Bài viết sau đây xin giới thiệu với bạn đọc về công việc cũng như quy trình nghiệp vụ của kế toán tổng hợp thành phẩm.

1. Công việc của kế toán tổng hợp thành phẩm

Kế toán tổng hợp là việc sử dụng các tài khoản kế toán để phản ánh, kiểm tra và giám sát các đối tượng hạch toán kế toán các nội dung kinh tế ở dạng tổng quát.

Kế toán tổng hợp thành phẩm có nhiệm vụ phản ánh, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất sản phẩm bao gồm số lượng, chủng loại, chất lượng sản phẩm, cung cấp thông tin kịp thời cho ban lãnh đạo chỉ đạo sản xuất. Đồng thời quản lý tình hình nhập, xuất, tồn thành phẩm về số lượng, giá trị.

2. Kết cấu và nội dung của các tài khoản kế toán sử dụng 

2.1. Nội dung của các tài khoản

Kế toán tổng hợp thành phẩm sử dụng các tài khoản sau đây để hạch toán kế toán: 

 • TK 155: Thành phẩm: phản ánh sự biến động và số hiện có theo giá thành thực tế của các loại thành phẩm trong kho của doanh nghiệp.
 • TK 157: Hàng gửi đi bán: phản ánh sự biến động tăng, giảm của số thành phẩm gửi đi bán.
 • TK 632: Giá vốn hàng bán: theo dõi trị giá vốn của hàng hóa, thành phẩm, lao vụ, dịch vụ xuất bán trong kỳ.

2.2. Kết cấu của các tài khoản

Kết cấu của các tài khoản kế toán tổng hợp thành phẩm được thể hiện như sau:

2.2.1. TK 155

 • Bên Nợ: 
  • Giá trị thực tế thành phẩm tồn đầu kỳ, nhập trong kỳ.
  • Giá trị thực tế thành phẩm thừa phát hiện khi kiểm kê.
  • Kết chuyển giá trị thực tế của thành phẩm tồn kho cuối kỳ theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
 • Bên Có:
  • Giá trị thực tế thành phẩm xuất kho.
  • Giá trị thực tế thành phẩm thiếu hụt khi kiểm kê.
  • Kết chuyển trị giá thực tế thành phẩm tồn kho đầu kỳ theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
 • Dư Nợ: trị giá thực tế thành phẩm tồn kho.

2.2.2. TK 157

 • Bên Nợ:
  • Trị giá thành phẩm đã gửi cho khách hàng, gửi đại lý, ký gửi.
  • Kết chuyển giá trị thực tế của thành phẩm gửi đi bán nhưng chưa xác định là đã bán cuối kỳ (phương pháp kiểm kê định kỳ).
 • Bên Có: 
  • Trị giá thành phẩm gửi đi bán được xác định là đã bán.
  • Hàng gửi bán bị khách trả lại.
  • Kết chuyển trị giá thực tế của thành phẩm gửi bán đầu kỳ (pp kiểm kê định kỳ).
 • Dư Nợ: trị giá thực tế thành phẩm gửi đi bán nhưng chưa xác định là đã bán trong kỳ.

2.2.3. TK 632

Theo phương pháp kê khai thường xuyên:

 • Bên Nợ: giá vốn thành phẩm, hàng hóa đã tiêu thụ.
 • Bên Có: Giá vốn hàng bán bị trả lại. Kết chuyển giá vốn hàng bán trong kỳ về TK 911.

Theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

 • Bên Nợ: Giá vốn thành phẩm tồn đầu và sản xuất trong kỳ.
 • Bên Có: Giá trị thành phẩm tồn cuối kỳ. Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ về TK 911. TK 632 không có số dư cuối kỳ.

3. Quy trình kế toán tổng hợp thành phẩm một số nghiệp vụ chủ yếu

3.1. Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

3.1.1. Định nghĩa phương pháp kê khai thường xuyên

Phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) là phương pháp theo dõi, phản ánh tình hình hàng tồn kho một cách thường xuyên, liên tục. Mọi biến động nhập, xuất, tồn của nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa đều được theo dõi trên các tài khoản hàng tồn kho. Cuối kỳ kế toán căn cứ vào số liệu kiểm kê hàng thực tế để đối chiếu với số liệu trên sổ sách.

Phương pháp này có ưu điểm là có thể tính được giá trị hàng hóa nhập xuất tồn tại bất kỳ thời điểm nào doanh nghiệp muốn kiểm tra; quản lý hàng tồn kho một cách thường xuyên, liên tục giúp điều chỉnh nhanh chóng sai sót nếu có và đưa ra phương hướng sản xuất kinh doanh kịp thời cho doanh nghiệp. 

Phương pháp này thường được áp dụng tại các doanh nghiệp có giá trị hàng hóa cao.

3.1.2. Sơ đồ kế toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp KKTX

Theo phương pháp kê khai thường xuyên, kế toán tổng hợp thành phẩm được thể hiện qua sơ đồ sau:

Kế toán tổng hợp thành phẩm

3.2. Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

3.2.1. Định nghĩa phương pháp kiểm kê định kỳ

Phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) là phương pháp căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế phản ánh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ, giá trị của hàng hóa xuất trong kỳ được tính theo công thức:

Giá trị hàng xuất trong kỳ = Giá trị hàng tồn đầu kỳ + Giá trị hàng nhập trong kỳ  – Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ

Áp dụng phương pháp này mọi biến động tăng giảm của hàng tồn kho không được theo dõi phản ánh trên các tài khoản kế toán hàng tồn kho. Hàng hóa, nguyên vật liệu mua và nhập kho trong kỳ được theo dõi và phản ánh trên Tài khoản 611.

3.2.2. Sơ đồ kế toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp KKĐK

Các nghiệp vụ cơ bản kế toán tổng hợp thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ được phản ánh qua sơ đồ sau:

4. Bài tập kế toán tổng hợp thành phẩm có lời giải

Đề bài: Doanh nghiệp X trong tháng 1/2019 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

Số dư đầu kỳ:

 • Vật liệu chính tồn kho SL: 5.000 kg, giá trị 50.000.000 đ
 • Vật liệu phụ tồn kho SL: 1.000 kg, giá trị 2.000.000 đ
 • Thành phẩm tồn kho M, SL 1.000 sp, giá trị 50.000.000 đ

Các nghiệp vụ phát sinh:

 1. Xuất 3.000 kg VLC, 500kg VLP trực tiếp sản xuất sp M
 2. Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất: 10.000.000 đ, bp nhân viên quản lý px: 5.000.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp 5.000.000
 3. Trích khấu hao TSCĐ bộ phận sản xuất: 2.000.000, bộ phận quản lý phân xưởng:500.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp: 500.000
 4. Nhập kho 1000 sp, giá trị sp dd đầu kỳ 2.000.000, Giá trị sp dd cuối kỳ là 3.000.000. Công ty sử dụng pp tính giá hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền
 5. Xuất 1.200 sp M đi tiêu thụ, đơn giá bán 100.000 đồng/sp thuế GTGT 10%, khách chưa thanh toán 

Yêu cầu: Tính và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, biết doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên

Lời giải:

 1. Đơn giá VLC: 50.000.000/5.000 =10.000

Đơn giá VLP: 2.000.000/1.000 = 2.000

Nợ TK 621: 31.000.000

Có TK 152c: 3.000 x 10.000 = 30.000.000

Có TK 152p: 500 x 2.000 = 1.000.000

 1. Nợ TK 622: 10.000.000

Nợ TK 627: 5.000.000

Nợ TK 642: 5.000.000

Có TK 334: 20.000.000

 1. Nợ TK 627 : 2.000.000 +500.000 = 2.500.000

Nợ TK 642: 500.000

Có TK 214 : 3.000.000

 1. Tập hợp chi phí sx như sau

Nợ TK 154: 48.500.000

Có TK 621: 31.000.000

Có TK 622: 10.000.000

Có TK 627: 5.000.000+ 2.500.000 = 7.500.000

Giá trị sản phẩm hoàn thành trong kỳ:

Z = 2.000.000 + 48.500.000 – 3.000.000 = 47.500.000

Nhập kho thành phẩm M:

Nợ TK 155: 47.500.000

Có TK 154: 47.500.000

Giá thành đơn vị sp: 47.500.000/1000 = 47.500

 1. Xuất kho sp theo pp bình quân gia quyền:
 • Đơn giá xuất kho : (50.000.000 + 47.500.000) / (1.000+ 1.000) = 48.750 đ/sp
 • Giá vốn hàng xuất kho

Nợ TK 632 : 48.750 x 1.200 = 58.500.000

Có TK 155: 58.500.000

 • Xác định doanh thu

Nợ TK 131: 132.000.000

Có TK 511: 1.200 x 100.000 = 120.000.000

Có TK 3331: 12.000.000

Công việc kế toán tổng hợp thành phẩm là công việc yêu cầu kế toán phải có kỹ năng nghiệp vụ cao, kiến thức chuyên môn sâu rộng, đảm bảo tính chính xác trong việc tính toán. Do vậy để bổ sung kiến thức, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, các bạn nên tham gia những khóa học kế toán thực hành tại các trung tâm đào tạo kế toán uy tín.

Trung tâm đào tạo NewTrain được biết đến là một trong những địa chỉ đào tạo kế toán thực hành tốt nhất trên cả nước. NewTrain là cơ sở hỗ trợ offline vào thứ 7 hàng tuần, sẵn sàng giải đáp mọi vướng mắc của các bạn. Với đội ngũ giảng viên chất lương cao hơn 12 năm kinh nghiệm, chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp với các phát sinh thực tế của mọi doanh nghiệp, NewTrain hoàn toàn có thể giúp các bạn tự tin khi tham gia xin việc hoặc hoàn thành tốt công việc kế toán của bản thân. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học, mời các bạn liên hệ theo thông tin dưới đây: 

0/5 (0 Reviews)

Avatar

Tốt nghiệp cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán Học viện Ngân hàng. Với niềm đam mê và yêu thích giảng dạy, mình thi tuyển làm giảng viên khoa Kế toán trường Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản và theo đuổi công việc giảng dạy gần 10 năm nay. Mình luôn trau dồi, tìm hiểu những phương pháp giảng dạy cô đọng, dễ hiểu nhất giúp học viên của mình không mất nhiều thời gian mà vẫn tích lũy được những kiến thức quan trọng.

2 thoughts on “Kế toán tổng hợp thành phẩm: Tìm hiểu về vị trí công việc
 1. Pingback: Kế toán tổng hợp thành phẩm: Tìm hiểu về vị trí công việc – Trung tâm đào tạo Kế toán NewTrain

 2. Pingback: Kế toán tổng hợp thành phẩm: Tìm hiểu về vị trí công việc – Trung tâm đào tạo Kế toán NewTrain – Trung tâm đào tạo Kế toán NewTrain

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện
Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo