Bài tập thực hành về kế toán tổng hợp trên Excel

Nhằm giúp bạn nắm rõ các kiến thức đã được học, Newtrain xin gửi đến các bạn một số bài tập thực hành về kế toán tổng hợp kèm lời giải của cô Ngô Thị Hoàn.

Bài tập thực hàng kế toán tổng hợp trên web

Bài 1. Phân biệt Tài sản – Nguồn vốn

TÀI SẢN NGUỒN VỐN
Máy móc thiết bị 4.500 Nguồn vốn kinh doanh 8.895
Nguyên vật liệu 370 Lợi nhuận chưa phân phối 150
Tạm ứng cho CNV 35 Phải trả CNV 60
Công cụ, dụng cụ 120 Thuế phải nộp NS 120
Nhà cửa 1.900 Nguồn vốn đầu tư XDCB 370
Tiền mặt tại quỹ 435 Phải trả người bán 195
Tiền gửi ngân hàng 640 Phải trả khác 160
Thành phẩm 310 Các khoản đi vay 190
Phải thu khách hàng 255 Quỹ đầu tư phát triển 185
Sản phẩm dở dang 90 Quỹ khen thưởng, PL 120
Phải thu khác 140
Quyền sử dụng đất 1.650
Tổng cộng tài sản 10.445 Tổng cộng nguồn vốn 10.445

 

Bài 2:

TÀI SẢN NGUỒN VỐN
Máy móc thiết bị 480.000 Vay ngắn hạn 45.000
Tạm ứng 6.000 Phải trả người bán 10.000
Cầm cố, Thế chấp, Ký cược, ký quỹ 3.000 Phải trả CNV 3.000
Sản phẩm dở dang 54.000 Các khoản đi vay 196.000
Nguyên vật liệu chính 62.000 Nguồn vốn kinh doanh 1.120.000
Phải thu của khách hàng 3.000 Các khoản phải trả khác 3.000
Tiền mặt 12.000 Lãi chưa phân phối 27.000
Tiền gửi ngân hàng 40.000
Nhà kho 150.000
Vật liệu phụ 11.000
Thành phẩm X
Phương tiện vận tải 200.000
Nhà xưởng SX 300.000
Công cụ 21.000
Hàng đang đi trên đường 12.000
Tổng cộng tài sản (chưa gồm thành phẩm) 1.354.000 Tổng cộng nguồn vốn 1.404.000

 

Do Tổng Tài sản = Tổng nguồn vốn

 • X = 1.404.000 – 1.354.000 = 50.000

 

Bài 3: 

 1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 20.000.000đ

Nợ TK 111:     80.000.000

Có TK 112: 80.000.000

 1. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 30.000.000đ

Nợ TK 112: 30.000.000

Có TK 131: 30.000.000

 1. Nhập kho nguyên vật liệu trả bằng tiền gửi ngân hàng 35.000.000đ

Nợ TK 152: 35.000.000

Có TK 112: 35.000.000

 1. Gửi tiền mặt vào ngân hàng 40.000.000đ

Nợ TK 112:     40.000.000

Có TK 111: 40.000.000

 1. Trả lương cho công nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng 50.000.000đ

Nợ TK 334:     50.000.000

Có TK 112: 50.000.000

Bài 4:

 1. Dùng tiền mặt 50.000.000đ để mở tài khoản ở ngân hàng

Nợ TK 112:     50.000.000

Có TK 111: 50.000.000

 1. Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 45.000.000đ

Nợ TK 111: 45.000.000

Có TK 131: 45.000.000

 1. Thu tạm ứng của nhân viên bằng tiền mặt 3.000.000đ

Nợ TK 111: 3.000.000

Có TK 141: 3.000.000

 1. Chi tiền mặt trả nợ cho người bán 15.000.000đ

Nợ TK 331:     15.000.000

Có TK 111: 15.000.000

 1. Vay ngắn hạn của ngân hàng để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ

Nợ TK 111: 10.000.000

Có TK 341: 10.000.000

 1. Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên 40.000.000đ

Nợ TK 334:     40.000.000

Có TK 111: 40.000.000

Bài 5:

 1. Mua hàng hóa nhập kho chưa trả tiền cho người bán 30.000.000đ

Nợ TK 156: 30.000.000

Có TK 331: 30.000.000

 1. Vay ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ

Nợ TK 331: 20.000.000

Có TK 341: 20.000.000

 1. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ

Nợ TK 331: 20.000.000

Có TK 112: 20.000.000

 1. Mua tài sản cố định hữu hình chưa trả tiền cho người bán 50.000.000đ

Nợ TK 211: 50.000.000

Có TK 331: 50.000.000

Bài 6:

 1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 80.000
 2. Vay ngân hàng trả nợ người bán 60.000
 3. Người mua trả nợ bằng tiền mặt 40.000
 4. Chi tiền mặt vay trả nợ ngân hàng 15.000
 5. Mua và nhập kho hàng hóa chưa thanh toán cho người bán 110.000, trong đó giá trị hàng hóa 100.000, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 10.000
 6. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 50.000
 7. Mua hàng hóa nhập kho giá mua 220.000 trong đó thuế đầu vào được khấu trừ 20.000, Số hàng hóa trên đã trả bằng tiền mặt 15.000 còn 205.000 chưa thanh toán.
 8. Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản cố định hữu hình giá trị 500.000
 9. Chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên 50.000
 • Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 35.000

Lời giải:

 1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 80.000

Nợ TK 111:        80.000.000

Có TK 112: 80.000.000

 1. Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 60.000

Nợ TK 331: 60.000

Có TK 341: 60.000

 1. Người mua trả nợ bằng tiền mặt 40.000

Nợ TK 111: 40.000

Có TK 131: 40.000

 1. Chi tiền mặt trả nợ vay ngắn hạn 15.000

Nợ TK 341:     15.000.000

Có TK 111: 15.000.000

 1. Nhập kho hàng hóa chưa thanh toán 110.000, trong đó giá trị hàng hóa 100.000, thuế GTGT được khấu trừ 10.000

Nợ TK 156:      100.000.000

Nợ TK 1331:       10.000

Có TK 331: 110.000.000

 1. Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 50.000

Nợ TK 331: 50.000

Có TK 112: 50.000

 1. Mua hàng hóa nhập kho giá 220.000 trong đó thuế đầu vào được khấu trừ 20.000, trả bằng tiền mặt 100.000 còn 120.000 chưa thanh toán.

Nợ TK 156:        200.000.000

Nợ TK 1331:        20.000

Có TK 331: 120.000.000

Có TK 111: 100.000.000

 1. Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản cố định hữu hình giá trị 500.000

Nợ TK 211: 500.000

Có TK 411: 500.000

 1. Chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên 10.000

Nợ TK 334: 10.000

Có TK 111: 10.000

 1. Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 35.000

Nợ TK 112: 35.000

Có TK 131: 35.000

File excel bài tập kế toán tổng hợp

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 01/2017
STT Họ Tên Lương ngày Lương tháng Ngày nghỉ Lương lãnh Lương kỳ 1 Lương kỳ 2 Ký nhận
BAN GIÁM ĐỐC
01 Trần Quang Thái        50,000
02 Trần Minh Tuấn        45,000 2
03 Trần Trường Thịnh        45,000 5
Cộng ? ? ?
PHÒNG KINH DOANH
01 Nguyễn Trung Hiếu        40,000 2
02 Hoàng Phương Thảo        40,000
03 Lê Thanh Hương        30,000 1
04 Phùng Quang Đức        30,000 2
05 Nguyễn Tuấn Phương        28,500
06 Trần Đức        28,500 4
07 Nguyễn Văn Hải        28,500
08 Lương Hà Trinh        28,500
09 Phạm Thu        28,500 3
10 Nguyễn Phương Trang        28,500 1
Cộng ? ? ?
PHÒNG KẾ TOÁN
01 Nguyễn Văn Hậu        40,000
02 Trần Thành Chung        38,000 2
03 Nguyễn Phan Anh        35,000 3
04 Lê Ngọc Tân        35,000
05 Nguyễn Hồng Ánh        35,000 1
Cộng ? ? ?
TỔNG CỘNG ? ? ?

YÊU CẦU:

1. Lương tháng = Lương ngày*26

2. Lương lãnh = Lương tháng – (Lương ngày * ngày nghỉ)

3. Lương kỳ 1 = 2/3 lương

4. Lương kỳ 2 = Lương lãnh – Lương kỳ 1

5. Hoàn tất các ô tổng cộng

Các bạn có thể download lời giải và một số bài tập thực hành kế toán tổng hợp trên website tại đây: Bài tập kế toán trên Excel

3/5 (2 Reviews)

Avatar

Tốt nghiệp cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán Học viện Ngân hàng. Với niềm đam mê và yêu thích giảng dạy, mình thi tuyển làm giảng viên khoa Kế toán trường Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản và theo đuổi công việc giảng dạy gần 10 năm nay. Mình luôn trau dồi, tìm hiểu những phương pháp giảng dạy cô đọng, dễ hiểu nhất giúp học viên của mình không mất nhiều thời gian mà vẫn tích lũy được những kiến thức quan trọng.

One thought on “Bài tập thực hành về kế toán tổng hợp trên Excel
 1. Pingback: Bài tập thực hành về kế toán tổng hợp trên Excel – Trung tâm đào tạo Kế toán NewTrain

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện
Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo